Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1 Obszar wojewó

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2018 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2018 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie: 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym a) Zorganizowanie pomocy dla dzieci dysfunkcyj

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XL/299/17  Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy G

Podsumowanie XLII Sesji Rady Gminy

Podsumowanie XLII Sesji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna miała miejsce  29 grudnia br. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, przewodniczył jej Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się od przywitania obecnych na sesji, otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad oraz od usta

Firma „Empol” przeprasza

Firma „Empol” przeprasza

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczącymi nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna w trybie natychmiastowym zorganizował spotkanie z przedstawicielami firmy „EM

Informacja Wójta Gminy o wykazie działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Informacja Wójta Gminy o wykazie działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości obejmujące działki ew. nr  5217/5, 16248/25, 9002//7 położone w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezp

Kolejny etap umocnień Potoku Klępowskiego zrealizowany!

Kolejny etap umocnień Potoku Klępowskiego zrealizowany!

Dzięki szczególnemu zaangażowaniu radnego Rady Gminy Jerzego Udzieli, radnej sołeckiej Stanisławy Ligas, Wójta Gminy oraz  pozostałych radnych, wieloletnie starania o uregulowanie  potoku Klępowskiego zakończyły się sukcesem. Ponieważ potok wielokrotnie stanowił za

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna  o wynikach  otwartego  konkursu  ofert  na realizację  zadania publicznego  Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok

L.p.                Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych 1. Polskie Stowarzyszen

Informacja Wójta Gminy  Ochotnica Dolna w sprawie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2017 roku na podstawie art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póżn. zm.  w sprawie ogłoszeni