Nowy Przewodniczący Rady Gminy spotkał się z mieszkańcami Sołectwa Młynne

Nowy Przewodniczący Rady Gminy spotkał się z mieszkańcami Sołectwa Młynne

W dniu 21 lutego br. miało miejsce Zebranie Wiejskie Sołectwa Młynne, w którym uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski, Przewodniczący Rady Pan Franciszek Ziemianek, oraz radni Rady Gminy: Pan Władysław Brzeźny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jan Jagieła  oraz  Stanisław Michałczak – Sołtys Sołectwa Tylmanowa.  Zebranie Sołeckie dotyczyło m.in. udzielenia absolutorium Sołtysowi  Radzie Sołeckiej oraz uchwalenia budżetu Sołectwa na 2016 rok. 

Było to pierwsze spotkanie Pana Przewodniczącego Rady Gminy Franciszka Ziemianka  z mieszkańcami Sołectwa  na którym zadeklarował wolę współpracy z Wójtem Gminy, Sołtysem, Radą Sołecką  w realizacji wszystkich zadań w tym najmniejszym w Gminie, ale prężnie działającym Sołectwie. 

Wójt Gminy podziękował Sołtysowi Panu Józefowi Chrobakowi za wysiłek i zaangażowanie w sprawy Sołectwa. Mieszkańcy bez zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ubiegły rok, udzielając jednogłośnie absolutorium. Zgodnie też został przyjęty przez zebranych podział środków w budżecie sołeckim na 2016 rok. 

Wójt Gminy zapewnił mieszkańców, że dołoży wszelkich starań, aby w bieżącym roku zrealizowane zostały priorytetowe zadania w tym Sołectwie. Przedstawiona dotychczasowa działalność Wójta na rzecz Gminy i Sołectwa kilkakrotnie nagradzana były brawami. 

Mieszkańcy Sołectwa Młynne, jako pierwsi usłyszeli od Wójta Gminy deklarację, że w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Gminy postanowił o realizacji programu budowy „…600 mikroinstalacji fotowoltaicznych na 600 – lecie lokacji Ochotnicy…” dla wszystkich zgłoszonych gospodarstw domowych w całej Gminie.  
Licznie przybyli mieszkańcy podziękowali Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady, Sołtysowi i radnym głośnymi brawami. 
 

GALERIA