Kolejne spotkanie w sprawie Klastra Energii „Zielone Podhale”

Kolejne spotkanie w sprawie Klastra Energii „Zielone Podhale”

W dniu wczorajszym, w Centrum Energetyki AGH w  Krakowie, miało miejsce kolejne spotkanie dotyczące uczestnictwa Gminy Ochotnica Dolna w pilotażowym programie dotyczącym powstania na terenie gminy nowoczesnego bilansowania energii w ramach Klastra Energii „Zielone Podhale”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Ochotnica Dolna - Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy,  Pan Tadeusz Kudłacz Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa oraz Pan Krzysztof Ligęza główny specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych.

Pan Wójt wraz z delegacją poruszył temat uczestnictwa Gminy Ochotnica Dolna w pierwszym tego typu w Polsce, pilotażowym programie, który w ramach Klastra „Zielone Podhale” zostanie przedłożony w Ministerstwie Enargii celem wsparcia. Projekt obejmuje zintegrowanie w jedną całość różnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych m.in. na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

Obecni na spotkaniu specjaliści - Przewodniczący Zespołu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale dr Sławomir Kopeć (AGH) oraz członkowie zespołu prof. Zbigniew Hanzelka (AGH) i mgr inż. Edmund Ciesielka (AGH) wysoko ocenili stopień zaangażowania władz gminy Ochotnica Dolna w program. W ocenie specjalistów istnieje duża szansa uznania w Ministerstwie Enargii tego projektu. Podkreślili  też, że działania podejmowane w ostatnim czasie na terenie Gminy Ochotnica powinny stanowić wzór dla innych gmin karpackich.

Na terenie gminy Ochotnica Dolna powstały bądź planowane są różne wytwórnie dla energii odnawialnej.

Istniejące:

  1. Największa w regionie farma fotowoltaiczna i największy magazyn energii w technologii litowo-jonowej przy oczyszczalni ścieków oraz na budynku szkoły w Tylmanowej;
  2. 120 wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych wykonanych w 2015 roku;
  3. 589 realizowanych obecnie instalacji fotowoltaicznych;

Planowane:

  1. Powstanie biogazowni na oczyszczalni ścieków;
  2. Powstanie małych elektrowni wodnych na potokach na terenie Gminy;
  3. Wykorzystanie biomasy z zakładów z terenu Gminy (zrębów z wycinek, pozostałości z produkcji tartacznej - trocin, itp.);
  4. Wykorzystanie energii z ciepła ziemi (pompy ciepła);
  5. Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania budynków na specjalnie dostosowanej ulgowej taryfie.

Szczegóły i uzgodnienia programu jak również wysoki stopień zaangażowania działań Gminy Ochotnica Dolna w kierunku odnawialnych źródeł energii Wójt Gminy przedstawi po konsultacjach z przedstawicielami na najbliższym spotkaniu dotyczącym „klastra” z udziałem ministra, parlamentarzystów, które odbędzie się w Zakopanem w dniu 31.01.2017 r.

Realizacja i uczestnictwo Gminy Ochotnica Dolna w tym pilotowym projekcie ma na celu m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, obniżenie kosztów energii  dla mieszkańców i instytucji oraz znaczącą poprawę dostępu do internetu kablowego i radiowego, a w przyszłości modernizację sieci przesyłowej średniego i niskiego napięcia,  co znacznie ograniczy przerwy w dostawach prądu dla mieszkańców.

"Celem przystąpienia naszej gminy do programu klastra „Zielone Podhale" jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększania konkurencyjności i efektywności lokalnej  gospodarki oraz promowanie gminy jako najbardziej ekologicznej, zdrowej i czystej miejscowości turystycznej  -  podkreśla  wójt gminy Stanisław  Jurkowski".