Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali obrad  Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XXXIII/17 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji i Rady Gminy za 2016 rok.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16
   z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
  2. Uchwała w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2017-2030.
  3. Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
  5. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
  6. Uchwała w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
  7. Uchwała w sprawie: określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  8. Uchwała w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  9. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  10. Uchwała w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 8. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 9. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.