Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna- Młynne odbędzie się w dniu 26 marca 2017 roku o godzinie 12.00 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. „Bohaterów Krwawej Wigilii” Ochotnica Dolna - Młynne

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie oraz stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne.
  2. Przyjęcie porządku Zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r.
  4. Udzielenie absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z wykonania budżetu za 2016 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Sołectwa Młynne na 2017 rok.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.