Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna, odbędzie się w dniu 26 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Gimnazjum nr 2  w Ochotnicy Dolnej.

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych.
  2. Przyjęcie porządku Zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r.
  4. Udzielenie absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z wykonania budżetu za 2016 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Sołeckiej na rok2017.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu na rok 2017.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.