Ogłoszenie o XXXVI/17 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Ogłoszenie o XXXVI/17 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XXXVI/17 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2016 rok
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego,
 2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2016 rok,
 5. dyskusja o sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie:  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2016 rok
 1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2016 r.
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej
 3. dyskusja, ewentualne wnioski
 4. głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 3. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 4. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Dyskusja i wolne wnioski
 6. Zakończenie sesji.