Podsumowanie XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna z  dnia 2 czerwca 2017 r.

Podsumowanie XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 czerwca 2017 r.

XXXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna rozpoczęła się od przywitania zgromadzonych przez Pana Franciszka Ziemianka Przewodniczącego Rady Gminy. O wprowadzenie do porządku obrad podpunktu w pkt. 5 wnioskował Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna w sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023.

Następnie radni przyjęli protokół z ostatniej sesji Rady Gminy. W punkcie 4 radni składali interpelacje, wnioski i zapytania.

Kolejnym sesyjnym punktem było przyjęcie uchwał. Najpierw radni zajęli się uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023. Pan Tadeusz Kudłacz omówił proponowane zmiany, które zawarte zostały w programie, a dotyczyły uzyskania pozytywnej opinii dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które następnie potwierdziła Pani Lidia Klimas Zastępca Dyrektora FRDL MISTiA ds. Doradztwa i Rozwoju i przedstawiła zmiany do programu rewitalizacji gminy wynikające z uwag instytucji opiniujących. Dyskusję nad programem zdominował radny Tadeusz Królczyk, który najpierw zgłosił kilka nowych wniosków do programu, by następnie, po około dwóch godzinach dyskusji je wycofać w całości. Wnioski proponowane przez radnego, wcześniej nie były procedowane tzn. pojawiły się w końcowej fazie przyjęcia programu rewitalizacji i w konsekwencji mogły zaważyć na powodzeniu całego przedsięwzięcia. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że czas na wnoszenie uwag był podczas 11 spotkań w ramach konsultacji społecznych, które prowadzone były na terenie wszystkich sołectw gminy. – Dzisiaj wnosicie poprawki i przewracacie wszystko do góry nogami, po ty by ten projekt się nie powiódł. Dzisiaj poprzez debatę, składanie i wycofywanie wniosków straciliśmy półtorej godziny – mówił Przewodniczący. Warto przypomnieć, że celem programu rewitalizacji jest aplikowanie o środki zewnętrzne na odbudowę m.in. obszarów zdegradowanych społecznie, poprawę infrastruktury gminnej, remonty czy przebudowy obiektów. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie.

W dalszej kolejności radni zajęli się uchwałami: w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/144/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna, uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, uchwałą w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2017 – 2030, uchwałą w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sporządzenia raportu dotyczącego realizacji budżetu w sołectwach oraz uchwałą w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Uzupełnienie składu komisji rewizyjnej było konieczne po rezygnacji radnego Jacka Noworolnika z członkostwa w komisji podczas wcześniejszej sesji w dniu 8 maja br. W celu uzupełnienia składu komisji radny Leszek Wiatr zgłosił kandydaturę radnego Czesława Ligasa. Z uwagi na fakt, że nie zgłoszono innych kandydatur radni przystąpili do głosowania. W głosowaniu jawnym „za” kandydaturą radnego Ligasa głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał” się od głosu.

Rozwój gospodarczo-turystyczny gminy omówił kierownik referatu inwestycji i budownictwa Pan Tadeusz Kudłacz. Informacji dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Ochotnicy Dolnej udzieliła kierownik Pani Antonina Jagieła. Następnie Pan Stanisław Jurkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy. Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, po czym odczytana została korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy. Sesja zakończyła się zgłaszaniem wolnych wniosków i dyskusją.

Oprac. MW