Zebranie w Ochotnicy Górnej zakłócane przez radnych Królczyka i Rungera

Zebranie w Ochotnicy Górnej zakłócane przez radnych Królczyka i Rungera

W niedzielę 9 lipca br. mieszkańcy sołectwa Ochotnica Górna oraz sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne wybrali składy osobowe do Rady Sołeckiej. W zebraniu wiejskim w Ochotnicy Górnej uczestniczyło 38 mieszkańców sołectwa, co stanowiło wymagane quorum. W sołectwie Ochotnica Dolna - Młynne w zebraniu uczestniczyło 27 osób, które również stanowiło wymagane quorum.

Zwołane w Ochotnicy Górnej zebranie rozpoczęło się o godzinie 8.30 (II termin). Jeden z mieszkańców złożył wniosek o przełożenie zebrania na inny termin. Jednak wniosek ten nie uzyskał wymaganej ilości głosów „za”. Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna Pan Franciszek Ziemianek, przywitał przybyłych gości w osobach Wójta Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego, Sekretarz Gminy Panią Marię Łojas-Jurkowską, Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Sikorę oraz Sołtysa Pana Wiesława Maciągę oraz protokolantkę Panią Krystynę Nogawkę i przybyłych mieszkańców sołectwa.

Następnie Przewodniczący zebrania przystąpił do kolejnego punktu zebrania dotyczącego  przyjęcie porządku zebrania oraz wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Ochotnica Górna. Została powołana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów.

W głosowaniu do Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna wybrani zostali: Pani Joanna Cabaj, Pan Andrzej Rusnarczyk, Pan Tadeusz Wójciak, Pan Krzysztof Czajka, Pan Robert Królczyk, Pan Antoni Rusnarczyk. W trzech okręgach nie zgłoszono kandydata. Wybory uzupełniające dla okręgów nieobsadzonych odbędą się podczas kolejnego zebrania wiejskiego.

Zebranie wiejskie w Ochotnicy Górnej od samego początku zakłócane było przez dwóch radnych z Ochotnicy Górnej. Najpierw kwestionowali oni terminowość i czas zwołania zebrania. W ocenie radnego Tadeusza Królczyka, zebranie wiejskie w Ochotnicy Górnej o innej godzinie zgromadziłoby większą ilość mieszkańców.

– Jeszcze nigdy w historii nie było tak mało ludzi na zebraniu wiejskim w Ochotnicy Górnej. Składam formalny wniosek o przeliczenie osób na sali – mówił radny, zaznaczając, by jego osoby nie brać pod uwagę podczas liczenia uczestników spotkania.


Zarzuty radnego nijak mają się do faktów, dla przypomnienia, w dniu 19 maja 2013 podczas wyborów członków Rady Sołeckiej w zebraniu w Ochotnicy Górnej brały udział zaledwie 34 osoby.

- Zebranie wiejskie zostało zwołane przez Radę Gminy, o terminie informował zarówno Urząd Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, sołtysi i radni w terminie określonym w statucie. Dochowane zostały wszelkie formalności. Myślę, że należy uszanować tych, którzy na to zebranie przyszli. Zachowania radnych Rungera i Królczyka nie będę komentował. Radny gminy, którzy zgłasza wniosek o przeliczenie osób na zebraniu ze wskazaniem, żeby jego nie liczyć po prostu się kompromituje. Nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej składam gratulacje i mam nadzieję na owocną współpracę dla dobra całego sołectwa, a tym samym i Gminy Ochotnica Dolna – podsumowuje wybory wójt gminy Pan Stanisław Jurkowski.

Podobne stanowisko wyraził jeden z obecnych mieszkańców Ochotnicy Górnej Pan Franciszek Młynarczyk mówiąc: - Mniej gadania, a więcej roboty. Nie robicie nic tylko się kłócicie. Weźcie się do roboty, macie jeszcze półtora roku, robicie zamęt i ustalacie prawo. Zastanówcie się, albo robicie coś dla wsi, albo nie robicie nic – odnosząc się do radnych Rungera i Królczyka.

Zebranie Wiejskie w Ochotnicy Dolnej - Młynne, które odbyło się w tym samym dniu tj. 9 lipca br. zgromadziło 27 osób, co stanowiło wymagane quorum. Zebranie w przeciwieństwie do wcześniejszego w Ochotnicy Górnej przebiegło sprawnie, Rada Sołecka została wybrana we wszystkich okręgach sołectwa.

W zebraniu w Młynnem uczestniczyli Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Pani Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy , Pan Krzysztof Jagieła – Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna-Młynne, Pan Władysław Brzeźny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Pan Jana Jagieła – Radny Rady Gminy, Dyrektor Szkoły Niepublicznej  P. Tadeusz Litwa i mieszkańcy sołectwa.

W wyniku tajnego głosowania, Komisja Skrutacyjna stwierdziła wybór następujących członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne - Pani Józefa Syjud, Pan Marian Brzeźny, Pan Stanisław Tokarczyk, Pan Józef Chlipała, Pan Krzysztof Barnaś, Pan Leszek Chrobak, Pan Jan Błachut, Pan Franciszek Jagieła

Opinia Radcy Prawnego Pana Krzysztofa Smagi:  

Statut sołectwa Ochotnica Górna określa wyraźnie, iż próg 2% osób uprawnionych do głosowania odnosi się wyłącznie do odbycia się zebrania wiejskiego w 2 terminie. Tym samym odpowiednia liczba uczestników winna być ustalona na ten czas, tj, początek 2 terminu zebrania wiejskiego. Żadne inne postanowienia statutu nie nakazują zachowania quorum przy dalszych czynnościach i działaniach zebrania wiejskiego, które odbywa się w 2 terminie. Co więcej, statut wprost wskazuje, że uchwały podejmowane w 2 terminie są wiążące (§ 19 ust. 4 statutu sołectwa Ochotnica Górna) – stwierdza radca prawny Pan Krzysztof Smaga, prowadzący obsługę prawną Gminy Ochotnica Dolna.

Oprac. MW