Podsumowanie XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Podsumowanie XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbyła się 8 września br, przewodniczył jej Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Sesja zwołana została na wniosek Wójta Gminy w celu podjęcia przez Radę Gminy uchwał dotyczących przede wszystkim uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna. Sesja rozpoczęła się od przywitania obecnych na sesji gości, otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad oraz przedstawienia porządku posiedzenia.

Wśród osób, które uczestniczyły w obradach, byli Pan Zygmunt Bucior i Maciej Smyk przedstawiciele firmy „ARPIT” Spółdzielnia Pracy Usługowo Projektowa z Krakowa wykonującej zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania. 

Wniosek o zmianę do porządku obrad zgłosiła radna Maria Franczyk. Wniosek dotyczył zdjęcia z porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości. Radni większością głosów zdecydowali o zdjęciu tych uchwał z porządku obrad.

Następnie Rada Gminy przyjęła protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica. W kolejnym punkcie posiedzenia Rada zajęła się omawianiem projektów uchwał.

Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna na wstępnie poprosił Radę o przyjęcie dzisiejszych uchwał, gdyż temat przekształcenia działek ciągnie się już bardzo długo. Poinformował, że są to indywidualne wnioski zgłoszone przez mieszkańców. Każdy z mieszkańców miał możliwość zapoznania się z opracowanymi zmianami, gdyż mapy były wyłożone do wglądu oraz odbywały się konsultacje w tym temacie. Uchwały dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Radni podjęli również uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Gminy Ochotnica Dolna polegającą na aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych gminy, który stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

Następnie radni przyjęli uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego, zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok, jak również zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2017 – 2030.