Podsumowanie XXXIX Sesji Rady Gminy

Podsumowanie XXXIX Sesji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy miała miejsce 2 października br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej przewodniczył jej Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Sesja rozpoczęła się od przywitania obecnych na sesji gości, otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad oraz od ustalenia porządku posiedzenia.

Następnie radni zostali zapoznani z korespondencją, jaka wpłynęła do biura Rady oraz skierowali interpelacje, zapytania i wnioski do Wójta Gminy. W punkcie dot. korespondencji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do Rady o opinię w sprawie udzielenia pomocy finansowej rodzinnie, która ucierpiała w pożarze w dniu 9 września w Ochotnicy Górnej. Radni pozytywnie zaopiniowali powyższy wniosek.

Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna przedstawił pierwszy z projektów uchwał dotyczący udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Szczawnica w związku z finansowaniem przez gminy  zadania pn. „Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich – Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica”. Wójt poinformował, że gmina wspólnie z innymi samorządami przystąpiła do opracowania wniosku w celu pozyskania środków na kolejne panele fotowoltaiczne. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2017 omówił p. Tadeusz Kudłacz Kierownik Referatu, uchwałę przyjęto jednogłośnie. Radni podjęli również uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2017-2030 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 soraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok po wcześniejszym omówieniu powyższych uchwał przez p. Skarbnik Gminy. Kolejny punkt dotyczył analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze. Ponieważ radni nie zgłosili żadnych uwag i wniosków do przesłanego im w materiałach na sesję sprawozdania przystąpiono do kolejnego punktu: Ocena prowadzonych inwestycji na terenie Gminy, w tym dróg gminnych mienia komunalnego. W tym punkcie p. Tadeusz Kudłacz Kierownik Referatu zapoznał radnych z realizacją inwestycji na terenie gminy, przede wszystkim w zakresie dróg gminnych.  

Z powodu wyjazdu Wójta Gminy na pogrzeb udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone przez radnych na początku sesji zostało przesunięte na kolejną sesję Rady.  W kolejnym punkcie radni poruszali tematy związane m.in. z budową chodników na drodze powiatowej, zasięgu telefonii komórkowej. Po czy zakończono sesję.