Ogłoszenie o XL/17 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Ogłoszenie o XL/17 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XL/17 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.
  2. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej.
  3. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.
  4. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera  w Ochotnicy Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. prof. Józefa Tischnera  w Ochotnicy Dolnej.
  5. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
  6. Uchwała w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
  7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
  9. Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ochotnica Dolna w roku 2018.
  10. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
  11. Uchwała w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  12. Uchwała w sprawie: ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ochotnica Dolna.
 6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 7. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.