Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 listopada 2017 roku o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 listopada 2017 roku o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2018 w zakresie:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych".

2. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji /podmiotów spełniających  następujące kryteria:

a)  reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia  2003 roku (tj. DZ.U. z 2016 r. poz. 1817) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

c) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

3. Do członków komisji konkursowej biorących udział  w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) dotyczące wyłączenia  pracownika.

4. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę  z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs dotyczy. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.

5. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

6. Zgłoszenia składane są na formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 015 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór do Komisji konkursowej do  opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku"

7. Zgłoszenia będą przyjmowane  w terminie  do 19 grudnia 2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu ). Po tym terminie zgłoszenia nie będą  rozpatrywane.

8. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy  Ochotnica Dolna.

9. Wójt Gminy Ochotnica Dolna dokona wyboru kandydatów  na członków Komisji konkursowej.

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski

Ochotnica Dolna 24.11.2017 roku.