Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 grudnia 2017 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na  rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 grudnia 2017 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 grudnia 2017 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na  rok 2018 o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie:

Pomocy społecznej w tym pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zapewnienie  schronienia wraz z wyżywieniem  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia   2018 roku.

Na zadanie przeznaczono kwotę 22.500 zł.

1. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów spełniający następujące kryteria:
a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24.04.2003 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817. ) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić  uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności.
c) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

2.Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j.Dz. U. .z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

3. Komisja konkursowa może korzystać  z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs  dotyczy. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć  w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.


4. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie  pomocy społecznej w tym pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zapewnienie  schronienia wraz z wyżywieniem  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia   2018 roku.

5. Zgłoszenia składane są  do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 015   w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 r.”

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie  6 grudnia 2017 r. – 21 grudnia 2017 roku   (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

7. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi   Gminy Ochotnica Dolna.
8. Wójt Gminy Ochotnica Dolna dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

Ochotnica Dolna 6 grudnia  2017 roku.

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski