Informacja Wójta Gminy  Ochotnica Dolna w sprawie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2017 roku na podstawie art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póżn. zm.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu do składania ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2018 w zakresie  pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pod nazwą zadania " Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna w 2018 roku "-  nie złożono żadnej  oferty na realizację przedmiotowego zadania.

Wójt Gminy
Stanisław  Jurkowski

Ochotnica Dolna 29.12.2017r.