Podsumowanie XLII Sesji Rady Gminy

Podsumowanie XLII Sesji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna miała miejsce  29 grudnia br. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, przewodniczył jej Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy.

Sesja rozpoczęła się od przywitania obecnych na sesji, otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad oraz od ustalenia porządku posiedzenia. Przyjęto protokół z ostatniej sesji, odczytano korespondencję, jaka wpłynęła do biura Rady oraz radni skierowali interpelacje, zapytania i wnioski. Wójt Gminy przekazał informację z podejmowanych decyzji między sesjami.

Radni podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  Przyjęto plany pracy zarówno Komisji, jak i Rady Gminy na 2018 rok.

Radni podjęli uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy w formie darowizny w celu uregulowania drogi Mostkowe w Ochotnicy Górnej oraz w osiedlu Sikorówka w Ochotnicy Dolnej.  

Uchwalono Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Rada Gminy przegłosowała również zmiany w budżecie gminy na 2017 rok i w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2017 – 2030. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.

Jednak głównym tematem sesji było uchwalenie budżetu na 2018 rok. Omawianie tego punktu rozpoczął Wójt Gminy mówiąc – Zawarte w budżecie zadania to dalszy wielokierunkowy i zrównoważony rozwój naszej gminy. Budżet jest tak skonstruowany, aby dostrzegać możliwie największe potrzeby mieszkańców. Gmina w ostatnich dwóch latach złożyła wiele wniosków i w 2018 roku będziemy prowadzić, aż 6 dużych inwestycji z udziałem środków z UE oraz kontynuować inwestycje rozpoczęte w poprzednim roku.

Następnie Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy przedstawił obecnym zamierzenia zawarte w projekcie budżetu na 2018 rok. Budżet na 2018 rok kształtował się będzie następująco: dochody w wysokości: 44.785,627,14 w tym środki pozyskane z UE 5.950.704,59 zł, wydatki 46.821.373,27 zł w tym wydatki na inwestycje 13.432.166,67 zł tj. 28.69% budżetu. Najważniejszymi inwestycjami w przyszłym roku będą: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy – 6.611.025,40 zł.  Budowane będą również kolejne odcinki chodników przy drodze powiatowej w Ochotnicy Dolnej i Górnej na ten cel przeznaczona została kwota 1.000.000,00 zł. Wybudowane zostanie targowisko, na które przeznaczono kwotę 1.258.698,00 zł. Ważnym punktem budżetu jest ochrona powietrza i wymiana niskosprawnych kotłów w gospodarstwach domowych – 915.990,00 zł. Na budowę trzech boisk sportowych przy szkołach podstawowych przeznaczono kwotę  947.182,00 zł. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano również w ramach programu rewitalizacyjnego realizację zadań (np. młode WOK-i, tworzenie przestrzeni spotkań dla mieszkańców, modernizacja Dworku w Tylmanowej) – 875.711,26 zł. Nadal Gmina będzie wykupywać i regulować grunty i prawa własności, na ten cel przeznaczono kwotę  608.450,00 zł

Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski poinformował, że wydatki na oświatę stanowią 25% budżetu, podobna kwota zostanie przeznaczona na działalności opieki społecznej. W budżecie uwzględniono także wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej – 216.200 zł , w tym na dotacje na działalność sportową 130.000zł. Na ośrodki kultury i bibliotekę przeznaczono 915.000zł. Natomiast wydatki sołeckie stanową kwotę 1.850.124 zł.

Budżet na 2018 rok został przyjęty: 10 radnych głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu. Natomiast Przewodniczący Rady oraz  zdecydowana większość radnych podziękowali Wójtowi za przygotowanie budżetu na 2018 rok.

Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Po dyskusji i wolnych wnioskach zakończono sesję.

Oprac. PE