Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska

Wójt Ochotnica Dolna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:
Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902 ze zm.)
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
6) udokumentowana co najmniej dwuletnia praca w zakresie pozyskiwania, monitoringu i rozliczania funduszy unijnych.

2. Dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie o profilu technicznym,
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
3) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, dokładność i rzetelność.
4) umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz w Generatorze Wniosków Płatniczych,
5) predyspozycje osobowościowe (zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres, dokładność),
6) znajomość ustaw: o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, prawo zamówień pu-blicznych, prawo Unii Europejskiej
7) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:
- pozyskiwanie informacji o możliwościach skorzystania z dofinansowania realizacji zadań Gminy,
- opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
- prowadzenie rejestru projektów przygotowywanych i realizowanych przez Gminę współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy ze-wnętrznych,
- czuwanie nad realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez: monitorowanie projektów, sporządzanie niezbędnych sprawozdań, przygotowywanie wniosków o płatność, koordynację i kontrolę realizacji projektów.
- wydawanie decyzji w zakresie dopuszczania firm do wykonywania usług wywozu odpadów komu-nalnych,
- organizacja i nadzór nad likwidacją dzikich wysypisk śmieci,
- przygotowywanie decyzji w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
- wydawanie decyzji i postanowień w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów produkcyjnych, kontrola osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie,
- opracowanie projektu Gminnego Programu Gospodarki Odpadami, monitorowanie i aktualizacja,
- wykonywanie zadań z zakresu przepisów o ochronie środowiska, ochronie przyrody i utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
3) pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
4) zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
5) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W grudniu 2017 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:
1) życiorys,
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o stanie zdrowia,
8) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełno-sprawność.

- wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopi-skiem na kopercie „Nabór na Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska”, w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
3) I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
4) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
5) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
7) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze - podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski

Ochotnica Dolna, 31 stycznia 2018 r.