Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej, promocji i kultury

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej, promocji i kultury

Wójt Ochotnica Dolna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:
Stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej, promocji i kultury

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902 ze zm.)
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,
6) udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy,
7) prawo jazdy kat. B.

2. Dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie o profilu dziennikarskim lub doświadczenie dziennikarskie,
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
3) predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
4) znajomość ustaw: o organizowaniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, prawo prasowe.
5) mile widziane doświadczenie w organizowaniu imprez plenerowych i zamkniętych

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:
1) bieżące informowanie mieszkańców Gminy o działaniach władz lokalnych,
2) współpraca przy przygotowywaniu rocznych planów kultury i promocji gminy,
3) opracowywanie kalendarza cyklicznych imprez gminnych,
4) przygotowywanie, koordynacja i udział w imprezach promujących gminę,
5) uczestnictwo w kreowaniu i promocji produktów lokalnych,
6) dbałość o wizerunek gminy i urzędu,
7) administrowanie oficjalnymi profilami gminy w mediach społecznościowych,
8) prowadzenie statystyk i sprawozdawczości, dotyczących użytkowania obiektów i szlaków powstałych w ramach projektu ENKLAWA,
9) opracowywanie i przygotowywanie materiałów promujących gminę, nadzór nad ich dystrybucją,
10) wykonywanie innych poleceń przełożonych nie wymienionych wyżej w ramach posiadanych kwalifikacji.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
3) pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
4) zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
5) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W grudniu 2018 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:
1) życiorys,
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o stanie zdrowia,
8) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

- wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na Stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej, promocji i kultury”, w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
3) I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
4) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
5) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
7) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze - podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski

Ochotnica Dolna, 31 stycznia 2018 r.