Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa odbędzie się w dniu 18 marca 2018 roku o godzinie 7:45 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej.

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych.
  2. Przyjęcie porządku Zebrania.
  3. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego Sołectwa Tylmanowa za 2017 rok, oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z rok 2017.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Sołectwa Tylmanowa na 2018 rok.
  5. Dyskusja i wolne wnioski.
  6. Zakończenie Zebrania.

Sołtys
Stanisław MIchałczak