Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XLVI/18 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Ochotnica Dolna.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ochotnica Dolna za rok 2017.
  3. Uchwała w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018- 2030.
  4. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17
  5.  z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  6. Uchwała w sprawie: zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Ochotnica Dolna celem wyboru Rady Sołeckiej.
  7. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Promocja Gminy, turystyka.
 11. Rozwój gospodarczy. Inwestycje na terenie Gminy. Środki unijne.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.