Ogłoszenie o XLVII/18 zwyczajnej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie o XLVII/18 zwyczajnej sesji Rady Gminy

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XLVII/18 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego,
  2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok,
  5. dyskusja o sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2017 rok
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2017 r.
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej
  3. dyskusja, ewentualne wnioski
  4. głosowanie.
 10. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 11. Dyskusja i wolne wnioski
 12. Zakończenie sesji.