Informacja  Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" zwanego dalej projektem programu".

Informuję, że projekt programu wraz z informacją o konsultacjach  został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych  zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna Nr 37/2018 z dnia 6 września 2018 roku na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. 005 (parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : archiwum@ochotnica.pl.