Regulamin  III Biegu Przełajowego o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Regulamin III Biegu Przełajowego o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Regulamin

III Biegu Przełajowego o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna

1. CEL IMPREZY

Wyłonienie najlepszych biegaczy na poszczególnych dystansach. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. Mobilizowanie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, Szkoła Podstawowa Centrum-Ochotnica Dolna

Koordynator : Łukasz Mikołajczyk, kom. 507-388-748, Tel. Szkoła centrum 18 26-246-96,
e-mail: lakiluk1@op.pl, lukaszmikol@onet.pl

3. TERMIN I  TRASA BIEGU

03 października 2018r.

Stadion KS Gorc Ochotnica -  bieg ze startu wspólnego wokół stadionu wg grup wiekowych na poszczególnych dystansach.

 4.UCZESTNICY  

Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie uczniowie szkół działających na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Szkoły podstawowe zgłaszają po trzech zawodników z każdej kategorii wiekowej. Listę zawodników należy przesłać do dnia 28 września 2018r. na adres e-mail: lakiluk1@op.pl, lukaszmikol@onet.pl Lista w załączniku do wypełnienia. Zawodnicy startują w następujących kategoriach wiekowych:

Grupa I – dziewczęta rocznik 2008 i młodsze - (dystans 600 m)

Grupa II – chłopcy rocznik 2008 i młodsi - (dystans 1000 m)     

Grupa III – dziewczęta rocznik 2007 - (dystans 600 m)

Grupa IV – chłopcy rocznik 2007 - (dystans 1000 m)  

Grupa V – dziewczęta rocznik 2006 - (dystans 600 m)

 Grupa VI – chłopcy rocznik 2006 - (dystans 1000 m) 

Grupa VII – dziewczęta rocznik 2005 - (dystans 600 m)

Grupa VIII – chłopcy rocznik 2005 - (dystans 1000 m)        

Grupa IX – dziewczęta rocznik 2004 - (dystans 1000 m)

Grupa X  – chłopcy rocznik 2004 - (dystans 1500 m)        

Grupa XI – dziewczęta rocznik 2003 - (dystans 1000 m)

Grupa XII – chłopcy rocznik 2003 - (dystans 1500 m)     

Opiekunowie zawodników zobowiązani są do wypełnienia specjalnego formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu startu, w godz. od 10:00 do 10:20. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.                                                                                            

5. BIURO ZAWODÓW  

Biuro zawodów będzie czynne w dniu rozgrywania zawodów w godz. od 10:00 do 10:30

10:00- 10:20  - przyjmowanie zgłoszeń          

10:20-10:30 -  zapoznanie z trasą biegu

10:30 - start zawodów wg kolejności grup: Grupy I – Grupa XII

12:30 – ciepły posiłek

13:00  - ogłoszenie wyników, dekoracja i wręczenie nagród

13:30 – zakończenie zawodów

6. ZASADY ROZGRYWANIA

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, uczniowie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu (oświadczenie rodzica). Biegi ze startu wspólnego odbywać się będą wokół stadionu według kolejności grup na poszczególnych dystansach.

Trasa biegu: Start ze Stadionu KS Gorc (trybuny) - runda wokół Stadionu - meta Stadion KS Gorc (trybuny).

Kategorie wiekowe:

          Grupy dziewcząt: I, III, V, VII biegną na dystansie 600m
          Grupy dziewcząt: IX, XI biegną na dystansie 1000m

Grupy chłopców: II, IV, VI, VIII biegną na dystansie 1000m

Grupy chłopców: X, XII biegną na dystansie 1500m

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności na całej trasie biegu. Niesportowe zachowania, mogą być przyczyną dyskwalifikacji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje na trasie biegu oraz nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia startujących.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów oraz terminu zawodów ze względu na warunki atmosferyczne.

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

Każdy uczestnik jest klasyfikowany według kolejności na mecie. Zwycięzcą biegu zostaje ten uczestnik, który pierwszy przekroczył linię mety. 

Nagrody dla wszystkich kategorii wiekowych:

• I miejsce:   puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna, medal, dyplom +nagroda rzeczowa

• II miejsce:  medal, dyplom + nagroda rzeczowa

• III miejsce: medal, dyplom + nagroda rzeczowa

• IV miejsce: dyplom

• V miejsce:  dyplom

Postanowienia końcowe

Zawody odbędą się przy korzystnych warunkach atmosferycznych. Wyniki będą udostępnione na stronie internetowej www.ochotnica.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki  na trasie biegu oraz za zaginione rzeczy. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z trasą biegu. Opiekunowie zawodników oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i szkoły, którą reprezentuje. Organizator nabywa na własność prawa autorskie do publikacji zdjęć. Uczestnicy  zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i zawodników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

Nieznajomość niniejszego regulaminu, w żadnym przypadku nie będzie traktowana jako wytłumaczenie.

Zawody  rozegrane zostaną wg przepisów niniejszego regulaminu. W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.