Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 października 2018 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na  rok 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 października 2018 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2019

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie:
Pomocy społecznej w tym pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  1. Zapewnienie  schronienia wraz z wyżywieniem  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna od 1 stycznia 2019  do  31 grudnia   2019 roku.

Na zadanie przeznaczono kwotę 22.500 zł.

  1. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów spełniający następujące kryteria:

a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24.04.2003 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817. ) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić  uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności. 

c) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

  1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j.Dz. U. .z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  2. Komisja konkursowa może korzystać  z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs  dotyczy. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć  w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.
  3. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie  pomocy społecznej w tym pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zapewnienie  schronienia wraz z wyżywieniem  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia   2019 roku.
  4. Zgłoszenia składane są  do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 015   w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r.”
  5. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie  29 października 2018 r. – 22 listopada 2018    roku   (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
  6. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi      Gminy Ochotnica Dolna.
  7. Wójt Gminy Ochotnica Dolna dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

 

 

MU