Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku

Na podstawie  art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.).

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:

Pomocy  społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania  szans tych rodzin i osób.

1.  Zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna  w okresie od 1 stycznia 2019 r., do 31 grudnia 2019 roku

Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 22. 500 zł

Zasady przyznawania dotacji.

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.).

2) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

3) Rozpatrywane będą wyłącznie ofert kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu.

4)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej . Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5) Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne, w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania  w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem ustawy o finansach  publicznych, a Wójt Gminy Ochotnica Dolna zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej  na podstawie przedmiotowej umowy.

 6) Zarządzenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna jest podstawą do zawarcia pisemnej  umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem , którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego,

7)  Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

     a) korekty kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

    b) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

8) Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Ochotnica Dolna, zlecając zadanie publiczne,  dokona kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji, prawidłowości wykorzystania środków zadania, efektywności, rzetelności i

   jakości wykonania zadnia ; prawidłowości wykorzystania środków publicznych  otrzymanych na realizację zadania prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach i prawach umowy.

Cel i termin realizacji zadania;

Celem konkursu jest zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna poprzez powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie. Konkurs podzielony jest na  dwie części;

Część I konkursu obejmuje  kobiety ( 2 osoby);

Część II konkursu obejmuje mężczyzn (2 osoby.

Dopuszcza się złożenie oferty na jedną z części lub na obie części konkursu.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r., do 31 grudnia 2019 roku.

Zadania muszą być realizowane z najwyższą starannością , zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

Termin składania ofert;

1)    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku do 16.00 oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie  Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny (liczy się data wpływu) w zapieczętowanych kopertach opisanych " Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna, jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r., poz.1300).

2)  Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu o którym mowa w pkt.1 w niniejszym ogłoszeniu.

3)   Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie  będą rozpatrywane.

Do ofert należy załączyć:

a)    potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu Organizacji;

b)   sprawozdanie finansowo- merytoryczne z działalności podmiotu za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

c)  Placówka musi znajdować się w rejestrze  placówek zapewniających miejsca noclegowe  tj. w Rejestrze Wojewody.

d) Ilość miejsc  do zapewnienia przez Oferenta na potrzeby bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna.

Obszar działania;

a)    zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego,

b)    zapewnienie całodziennego wyżywienia,

c) objęcie osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z  bezdomności.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna w drodze naboru powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy, jeżeli:
 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają  wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f Ustawy.
 4. W skład komisji może zostać powołana z głosem doradczym osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 ) dotyczące wyłączenia pracownika.
 6. Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach konkursu.
 7. Komisja wypracowuje swoje stanowisko w formie protokołu i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów wraz z proponowaną propozycją dotacji.
 8. Protokół prac komisji jest jawny.
 9. Posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym nastąpi otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.
 10. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z zasadami  zawartymi w ogłoszeniu ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu. Ocenia możliwość realizacji zadania; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art.3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania. Uwzględnia również planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 11. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

W procesie oceny ofert stosowane będą ponizsze kryteria i maksymalne ilości  przyznanych punktów;

1. Celowośc oferty, jej zakres rzeczowy i zgodnośc z postanowieniami w konkursie  zadaniami.  Maksymalnie 3 punkty.

2. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjonału  kadrowego i rzeczowego umożliwiającego realizację zadania, osiągnięcia oferenta  w realizacji proponowanego lub podobnego zadania. Maksymalnie 2 punkty.

3. Koszty raelizacji zadania, ocena przedstawionej kalkualcji pod względem  celowości zadania, oszczędności oraz efektywności wykonania zadania oraz udział środków własnych i innych źródeł fiansowania. Maksymalnie 3 punkty.

4. Ocena prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji i zadań w ubiegłych latach. Maksymalnie 3 punkty.

Dzienny koszt pobytu z wyżywieniem nie może być wyższy niż 30,00 zł .

Wykaz kosztów kwalifijowanych:

dotowane z budżetu  mogą być tylko zadania skierowane do mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, tj;

 • nocleg
 • wyżywienie

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty faktycznie wykonane w miesiącu poprzedzającym złożenie rachunku godzin  usług schronienia.

Opis zadania w ramach części I.

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia (w placówce odległej o nie więcej niż 2h jazdy drogami publicznymi od siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej bezdomnych kobiet oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych  ( w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia mają obowiązek przyjąć  wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe.

Placówka winna spełniać wszystkie standarty lokalowe i usługowe przypisane do tego  typu placówki w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Parcy i Polityki społecznej

z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 953) ponadto winna  zapewnić stały kontakt osoby bezdomnej z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy w Ochotnicy Dolnej i udostępnić kontakt  e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.

Opis zadania w ramach części II;

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia (w placówce odległej o nie więcej niż 2 h jazdy drogami publicznymi od siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwieniu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w wybranych przypadkach  w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezddomności).

Placówki świadczące usługi schronienia mają obowiązek przyjąć  wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe.

Placówka winna spełniać wszystkie standarty lokalowe i usługowe przypisane do tego  typu placówki w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Parcy i Polityki społecznej

z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 953) ponadto winna  zapewnić stały kontakt osoby bezdomnej z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy w Ochotnicy Dolnej i udostępnić kontakt  e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.

 

 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Ochotnica Dolna w terminie do dnia 26 listopada 2018 r.
 2. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 3. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zawierające w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych zostanie podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy - www.ochotnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
 4. Dla zarządzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2019 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, a także na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna: www.ochotnica.pl.
 2. Wzory formularzy określa Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Formularze są również dostępne w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, pok. 205.

W 2017 i 2018 roku Gmina Ochotnica nie realizowała  zadań.