Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolna, os. Dłubacze 160, pokój nr 101, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: josman@ochotnica.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Powyższe dokumenty są wyłożone do wglądu w dniach od 05.11.2018 r. do dnia 26.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Ochotnicy Dolna, os. Dłubacze 160, (pokój nr 101, w godzinach pracy

Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ochotnica Dolna oraz na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.