Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Wójt Ochotnica Dolna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260),

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia

6) udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związane z pozyskiwaniem, monitoringiem lub rozliczaniem funduszy zewnętrznych na projekty inwestycyjne „twarde” lub „miękkie”.

2. Dodatkowe:

1) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

2) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, dokładność i rzetelność.

3) umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz w Generatorze Wniosków Płatniczych,

4) predyspozycje osobowościowe (zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres, dokładność),

5) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

- pozyskiwanie informacji o możliwościach skorzystania z dofinansowania realizacji zadań Gminy,

- opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań Gminy,

- prowadzenie rejestru projektów przygotowywanych i realizowanych przez Gminę współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,

- współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy zewnętrznych,

- czuwanie nad realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez:  monitorowanie projektów, sporządzanie niezbędnych sprawozdań, przygotowywanie wniosków o płatność, koordynację i kontrolę realizacji projektów,

9) wykonywanie innych poleceń przełożonych nie wymienionych wyżej w ramach posiadanych kwalifikacji.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,

2) wymiar czasu pracy: pełny etat,

3) pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,

4) zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

5) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7) wyżej wymienione warunki mogą podlegać negocjacjom.

F. W listopadzie 2018 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

1) życiorys,

2) list motywacyjny,

3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o stanie zdrowia,

8) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

10) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,

11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

- wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych”, w terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 1500Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,

3) I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

4) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,

5) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,

6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,

7) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze - podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260).

Wójt
Tadeusz Królczyk