Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Wójt Ochotnica Dolna  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko pracy: Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

Wymiar czasu pracy:  1/2 etatu.

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5) wykształcenie wyższe w kierunku polityki społecznej, psychologii, socjologii lub pokrewnych.

6) udokumentowane doświadczenie w pracy w instytucji statutowo zajmującej się prowadzeniem profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego, pomocy społecznej i opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

2. Dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa:

-  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

2) biegła obsługa komputera w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,

3) umiejętność: samodzielnego dochodzenia do wiedzy, pracy w zespole, stosowania i interpretacji przepisów prawa, organizacji pracy własnej, a także zarządzanie czasem, sumienność, terminowość i rzetelność;

4) dobra komunikacja i łatwość nawiązywania kontaktu z klientami,

5) doświadczenie w pracy terapeutycznej,

6) doświadczenie w wykonywaniu zadań pełnomocnika ds. uzależnień,

7) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność profilaktyczną.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2) koordynacja działań poszczególnych podmiotów realizujących zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

3) obsługa merytoryczna działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu gminy lub ze środków zewnętrznych,

4) organizacja programów i warsztatów profilaktycznych związanych z problematyką spożywania alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i innych uzależnień,

5) wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii społecznych,

6) udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom realizującym zadania związane  z profilaktyką  uzależnień,

7) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej dotyczącej problematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

8) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna (sporadycznie prowadzenie warsztatów na terenie gminnych jednostek oświatowych),

2) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,

3) pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,

4) zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

5) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,

6) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- powyższe warunki mogą podlegać negocjacjom.

F. W listopadzie 2018 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

1) życiorys,

2) list motywacyjny,

3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) oświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o stanie zdrowia,

8) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji,

10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

- wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na Stanowisko Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii”, w terminie do dnia 27 grudnia 2018 roku do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,

3) I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

4) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,

5) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,

6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,

7) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze - podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260).

 

Ochotnica Dolna, 17 grudnia 2018 r.