Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2019 w zakresie:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

"Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do   placówekoświatowych"

2. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji podmiotów spełniających następujące kryteria:

 a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 )z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.

 b) nie pozostają wobec wnioskodawcówbiorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

c) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

3. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotycząca wyłączenia pracownika.

4. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs.

 Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.

5. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

6. Zgłoszenia składane są na formularzu ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej , pokój nr 015 w zaklejonej kopercie z dopiskiem

"Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku".

7. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 23 stycznia 2019 roku(decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

8.Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzonalista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk