Wiadomości

Poniedziałek, 4 lutego 2019

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2019 w zakresie:

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

     Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem poprzez:

  • prowadzenie i zorganizowanie zajęć profilaktycznyczno - wychowawczych dla dzieci z klas I - III szkoły podstawowej w 2019 roku,
  • Na zadanie przeznaczono kwotę  15.000 zł.
  1. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji podmiotów spełniających następujące kryteria:

a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj.Dz.  U. z 2016 r., poz. 1817 )  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.

b) nie pozostają wobec wnioskodawców  biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

c) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

  1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotycząca wyłączenia pracownika.
  2. Komisja  konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.
  3. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu  ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie  przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym. Zorganizowanie pomocy dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem  w 2019 roku.
  4. Zgłoszenia składane są na formularzu ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) do Urzędu Gminy  w Ochotnicy Dolnej , pokój nr 015 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku”.
  5. Zgłoszenia  będą przyjmowane  w terminie do 25 lutego 2019 roku  (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
  6. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona  lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.

Wójt
Tadeusz Królczyk