Ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 12.04.2019 r. został ponownie ogłoszony przetarg na Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań/części, tj.:

1.1 Część nr 1 -Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr L/370/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna

Zamówienie dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru położonego we wsi Ochotnica Górna na cele realizacji "Zespołu sportowo-rekreacyjnego RUNEK" o łącznej pow. ok. 21,5000 ha (mapa opracowywana do celów zamiany planu obejmuje ok. 55 ha).

Zmiana miejscowego planu ma zostać opracowana w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatw. Uchwałą Nr XXVII/140/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1.08.2000 r. z późn. zm.

1.2 Część nr 2 -Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr III/22/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna

Zamówienie dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru położonego we wsi Ochotnica Górna na działkach nr 14672/13, 14672/14, 14672/15, 14672/16, 14673/4, 14673/5, 14673/6 i 14673/7 o łącznej pow. 0,4122 ha.

Zmiana dotyczy przekształcenia działek o symbolu R (teren upraw polowych i zieleni śródpolnej) na tereny budownictwa mieszkaniowego.

Zmiana miejscowego planu ma zostać opracowana w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatw. Uchwałą Nr XXVII/140/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1.08.2000 r. z późn. zm.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w w/w postępowaniu.