Informacja dot. zgłoszeń awarii instalacji fotowoltaicznych

Informacja dot. zgłoszeń awarii instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Mieszkańcy,

W odpowiedzi na pytania dot. terminu usuwania awarii instalacji fotowoltaicznych innych niż ostatnia wymiana przekaźników informujemy, że systematycznie były przekazywane informacje do Wykonawcy dot. zgłaszanych przez Państwa awarii.

Niestety nie otrzymujemy od wykonawcy protokołów z usunięcia poszczególnych awarii. W związku z brakiem informacji ze strony Wykonawcy oraz brakiem przesyłania ww. protokołów potwierdzających usunięcie awarii w przewidzianym w umowie terminie 14 dni, przesłaliśmy do Wykonawcy ostateczne wezwanie do usunięcia awarii w terminie do 3.06.2019.

W kolejnym piśmie przekazaliśmy Wykonawcy listę zgłoszonych awarii, które widnieją w naszym systemie jako nieusunięte wraz z podaniem terminów ich zgłoszenia i lokalizacji.

Oczekujemy na przesłanie w terminie 3.06.2019 r. przez Wykonawcę protokołów potwierdzających usunięcie zgłoszonych awarii a w przypadku stwierdzenia braku usunięcia awarii ich usunięcie.

Poinformowaliśmy wykonawcę, że w przypadku braku podjęcia ww. działań z jego strony zgodnie z umową rozpoczniemy naliczanie kar umownych a usunięcie awarii zlecimy innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że od 28 maja 2019 r. nasz pracownik będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie celem ustalenia szczegółów dot. zgłoszenia awarii oraz procesu ich usuwania.

Jeśli Państwo chcą zgłosić awarię, albo zgłoszona awaria nadal nie jest usunięta, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym pracownikiem Piotrem Piotrowskim.

 

Tadeusz Królczyk
Wójt Gminy Ochotnica Dolna