Ogłoszono przetarg na odbudowę drogi gminnej Gorcowe w Ochotnicy Dolnej

Ogłoszono przetarg na odbudowę drogi gminnej Gorcowe w Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 7.06.2019 r. został ogłoszony przetarg na Odbudowę drogi gminnej nr K363887 Gorcowe w Ochotnicy Dolnej w km 2+390 - 2+890.

Zakres robót obejmuje odbudowę drogi gminnej nr K363887 Gorcowe w Ochotnicy Dolnej w km 2+390 - 2+890 w skład, której wchodzą m.in. roboty związane z odbudową zabezpieczeń siatkowo-kamiennych, podbudów i nawierzchni z kruszyw, poboczy czy odwodnień zgodnie z załączonymi do siwz dokumentami:

  • przedmiarami robót,
  • specyfikacjami technicznymi,
  • dokumentacją projektową/rysunkami technicznymi.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w w/w postępowaniu.