Ogłoszono przetarg na odbudowę drogi gminnej nr Jamne w Ochotnicy Górnej

Ogłoszono przetarg na odbudowę drogi gminnej nr Jamne w Ochotnicy Górnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 7.06.2019 r. został ogłoszony przetarg na Odbudowę drogi gminnej nr K 363920 Jamne w Ochotnicy Górnej w km 3+430 - 3+630, 3+700 - 3+910 oraz 4+200 - 4+620.

Zakres robót obejmuje odbudowę drogi gminnej nr K 363920 Jamne w Ochotnicy Górnej w km 3+430 - 3+630, 3+700 - 3+910 oraz 4+200 - 4+620 w skład, którego wchodzą m.in. roboty związane z odbudową zabezpieczeń siatkowo-kamiennych, podbudów z kruszyw, nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, poboczy czy odwodnień zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz dokumentami:

  • przedmiarami robót,
  • specyfikacjami technicznymi,
  • dokumentacją projektową/rysunkami technicznymi.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w w/w postępowaniu.