Ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 11.06.2019 r. ponownie został ogłoszony przetarg na Zakup energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie VIII.2019 - VII.2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego - tj.

• Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, Ochotnica Dolna, 34-452 wraz  oświetleniem ulicznym,

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, os. Dłubacze 161, Ochotnica Dolna,34-452

• Zakład Gospodarki Komunalnej, os. Hologówka 191C, Ochotnica Dolna, 34-452 wraz z oczyszczalnią ścieków

• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, os. Kozielce 298, Tylmanowa, 34-451

• Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego, os. Mastalerze 32 B, 34-451 Tylmanowa

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, os. Centrum 105, 34-452 Ochotnica Dolna

• Szkoła Podstawowa im. ks. Prof. J.Tischnera, os. Skrodne 240, Ochotnica Dolna, 34-452

• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, 34-452 Ochotnica Górna.

 

- Szacunkowa (prognozowana) ilość dostarczanej energii w okresie dostawy czyli 12 miesięcy: 1 000 000  kWh (wg zestawienia faktur za 2016 r. Zamawiający zużył 946 721 kWh. Do celów niniejszego postępowania przyjęto roczne zużycie 1.000.000 kWh. Szczegółowe rozliczenie dostarczanej energii nastąpi na podstawie faktycznej ilości zużytych kWh)

- Dostawa codzienna energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz.

- Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V i IV grupy przyłączeniowej.

- Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej   oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.

- Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii, według cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.

- Zamówienie obejmuje także nowe punkty odbioru nie wskazane w zestawieniu stanowiącym nr 1 do SIWZ, które powstaną w okresie obowiązywania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wykaz punktów) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ

 Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w w/w postępowaniu.