Spotkanie dotyczące usprawnienia komunikacji

Spotkanie dotyczące usprawnienia komunikacji

Wczoraj w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie konsultacyjne ws. opracowania „Studium lokalizacyjno – funkcjonalno – ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego w obszarze Pienin”. W spotkaniu z projektantami udział wziął Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji i programu działań zarówno inwestycyjnych jak i organizacyjnych, zmierzających do usprawnienia komunikacji w obszarze turystyczno – krajoznawczym Pienin, przy zapewnieniu podstawowych standardów bezpieczeństwa i warunków ruchu, obsługi komunikacyjnej z zachowaniem wymagań ochrony środowiska.

Zakres opracowania obejmuje szereg działań mających na celu wskazanie kierunków rozwoju układu komunikacyjnego. Będą to: pomiary ruchu, analizy powiązań komunikacyjnych w aspekcie o charakterze gospodarczym oraz turystycznym, analiza bezpieczeństwa ruchu pod kontem ruchu pojazdów, pieszych oraz rowerów oraz analiza i ocena aktualnych warunków ruchu i przepustowości.  

Na podstawie wyżej przytoczonych analiz zaproponowane zostaną rozwiązania o charakterze inwestycyjnym lub organizacyjnym realizujące zakładany cel, a następnie będzie przeprowadzona ich ocena i zostaną wskazane optymalne rozwiązania.

GALERIA