Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok " zwanego dalej projektem programu".

Informuję, że projekt programu wraz z informacją o konsultacjach został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna Nr 47/2019 z dnia 9 września 2019 roku na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. 015 ( parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archiwum@ochotnica.pl.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Królczyk