Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

 • o podjęciu przez Radę Gminy Ochotnica Dolna uchwał: Nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018r., Nr VI/56/19 z dnia 26 marca 2019r. i Nr XIV/116/19 z dnia 28 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/159/04 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 września 2004r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego Nr 309, poz. 3288 z późn. zm.) obejmującej część terenów położonych w miejscowościach: Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna i Tylmanowa w zakresie określonym na załącznikach graficznych do ww. uchwał,
 • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 5 grudnia 2019r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ochotnica Dolna (34-452 Ochotnica Dolna, Os. Dłubacze 160) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów
 2. administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, Os. Dłubacze 160,
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
 4. składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),
 7. składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna: e-mail: inspektor@cbi24.pl