Wójt Gminy Ochotnica Dolna Zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na „Remont przepustu rurowego w os. Kozuby – Grzebaki w m. Tylmanowa”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na „Remont przepustu rurowego w os. Kozuby – Grzebaki w m. Tylmanowa”

 1. Zakres obejmuje:
  Wymianę zniszczonego przepustu rurowego na nowy oraz roboty towarzyszące zgodnie z książką przedmiarów (załącznik nr 3).
 2. Zamawiający wymaga by prace zostały wykonane zgodnie z technologią przewidzianą dla tego typu robót oraz zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
 3. Termin wykonania robót: do dnia 20.12.2019 r.
 4. Termin składania ofert – wyznacza się na 02.12.2019 r. godz. 9,00 Miejsce: Dziennik Podawczy - Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160.
 5. Cena podana w ofercie musi być ceną brutto za cały zakres zamówienia. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za  zadanie.
 6. Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę: cena oferty 100%.
 7. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30.000 EURO Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań. 
 8. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania ze względu na zbyt wysoką cenę
 9. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.