Informacja Wójta Gminy w sprawie naboru do Komisji Konkursowej

Informacja Wójta Gminy w sprawie naboru do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20 listopada 2019 roku o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie „Pomocy społecznej w tym pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku - nie zgłoszono kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2013 i Dz.U. z 2019 r. poz. 688).

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk