Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna: Stanowisko pracy specjalisty ds. ekologii i OZE

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna: Stanowisko pracy specjalisty ds. ekologii i OZE

A. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko pracy specjalisty ds. ekologii i OZE

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 z późn. zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie ochrony środowiska lub OZE,
 6. udokumentowany co najmniej 4 lata stażu pracy na stanowisku, którego zakres odpowiada przynajmniej jednej z pozycji z zakresu obowiązków określonemu w sekcji D ogłoszenia.
 7. określonemu w sekcji D ogłoszenia.
 8. prawo jazdy kat. B.

2. Dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w gospodarce ściekami i odpadami komunalnymi oraz z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii
 2. preferowane doświadczenie w kierowaniu zespołem
 3. mile widziane doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska,
 4. mile widziane doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 6. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
 7. znajomość prawa dot. ochrony środowiska, prawa energetycznego oraz prawa samorządowego

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Tworzenie oraz realizacja wieloletnich, rocznych i bieżących planów w zakresie gospodarki ściekami i odpadami komunalnymi
 2. Planowanie i koordynacja inwestycji samorządowych związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii w tym w szczególności instalacji fotowoltaicznych
 3. Planowanie i koordynowanie działań z obszaru ekologii, w tym programów dot. czystego powietrza oraz OZE.
 4. Planowanie i koordynacja działań związanych z gazyfikacją na terenie Gminy
 5. Planowanie i koordynacja działań związanych z działalnością klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
 6. wykonywanie innych poleceń przełożonych nie wymienionych wyżej w ramach posiadanych kwalifikacji.

  Ostateczny szczegółowy zakres obowiązków może ulec rozszerzeniu i zawierać niewymienione wyżej zadania. Ostateczny zakres obowiązków zostanie uzgodniony w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracownika.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 2. wymiar czasu pracy: ½ etatu , w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
 3. pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
 4. zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
 5. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 6. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W listopadzie 2019 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

- wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko pracy specjalisty ds. ekologii i OZE ”, w terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku do godz. 1000. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
 3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze - podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ).

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk