Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

a) Zorganizowanie pomocy dla dzieci dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem poprzez: - zorganizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci z klas I - III szkoły podstawowej w 2020 roku.

Na zadanie przeznaczono kwotę 15.000 zł.

2. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów spełniający następujące kryteria:
a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688. ) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności.
c) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

3.Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j.Dz. U. .z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs dotyczy. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.

5. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

6. Zgłoszenia składane są na formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 015 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 r.”

7. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie 13 stycznia 2020 r. – 3 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

8. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.

9. Wójt Gminy Ochotnica Dolna dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk