Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy  Ochotnica Dolna”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), oraz art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Ochotnica Dolna Uchwały Nr VIII/66/19 z dnia 6 maja 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Ochotnica Dolna” dla obszaru gminy w jej granicach administracyjnych, przedstawionego na załączniku graficznym do niniejszej Uchwały.

Wnioski do „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy  Ochotnica Dolna” oraz prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być składane pisemnie lub w postaci elektronicznej na adres  Urzędu Gminy Ochotnica Dolna: os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna do dnia 06.03.2020 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)  dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu i będą przetwarzane do    momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, Os. Dłubacze 160,

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

4)  składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)  składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)  podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),

7)  składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna: e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl