Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dnia 20 lutego 2020 roku

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dnia 20 lutego 2020 roku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych w Gminie Ochotnica Dolna na rok 2020.

  1. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji podmiotów spełniających następujące kryteria:
  1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna.
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
  3. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
  1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dotycząca wyłączenia pracownika.
  2. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.
  3. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna. 6. Zgłoszenia składane są na formularzu ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) do
  4. Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej , pokój nr 015 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zdań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na 2020 rok"
  5. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
  6. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi  Gminy Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk