Ruszyła Modernizacja Ewidencji Gruntów  w Tylmanowej

Ruszyła Modernizacja Ewidencji Gruntów w Tylmanowej

Szanowni Mieszkańcy,

Starostwo Nowotarskie rozpoczęło Modernizację Ewidencji Gruntów w Tylmanowej. Podobnie jak w Ochotnicy Górnej, otrzymacie Państwo zawiadomienia od geodetów.

Umowa na realizację tego zadania dla obrębu Tylmanowa została podpisana z firmą geodezyjną GEOART z Czarnego Dunajca wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30.06.2021 r.

UWAGA: Tym razem ustalenia granic będą realizowane w terenie przy udziale wszystkich stron, które są formalnie zawiadamiane.

Bardzo ważnym jest, aby właściciele działek stawiali się na gruncie na wezwania geodetów oraz przynosili ze sobą wszelką dokumentację, którą posiadają.

Jeżeli ktoś nie może stawić się w umówionym terminie, może ustanowić pełnomocnika – do takich czynności wystarczy zwykłe pełnomocnictwo na piśmie do wykonywania określonych czynności (wzór pełnomocnictwa do pobrania w załączeniu) – nie jest wymagane pełnomocnictwo notarialne.
Jeżeli właścicielami są małżonkowie, to w protokole ustalenia granic wymagane są podpisy obydwojga małżonków.

Modernizacja pozwali na:

  1. Wykrycie i poprawienie ewentualnych błędów i rozbieżnościw danych ewidencyjnych, o których właściciel może nawet nie wiedzieć i których usunięcie w innym trybie jest trudne, czasochłonne i kosztowne.
  2. Doprowadzenie operatu ewidencyjnego do zgodności ze stanem faktycznym,bez konieczności ponoszenia przez właścicieli kosztów  pomiarów i dokumentacji geodezyjnej.

Granice mogą zostać ustalone w trojaki sposób:

  1. na zgodne oświadczenia stron: strony zgodnie określają, w którym miejscu przebiega granica
  2. zgodnie ze spokojnym stanem posiadania:
  3. W oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym.

W procesie modernizacji nie są wykonywane zamiany własności – Starosta nie ma umocowania prawnego do przyznania własności. Starosta również nie wykonuje procedury rozgraniczenia, jeżeli granica nie zostanie ustalona, w operacie ewidencyjnym będzie oznaczona jako granica sporna.

Czym jest ewidencja gruntów?

Ewidencja gruntów i budynków to systematycznie aktualizowany zbiór informacji
o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m.in. planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, gospodarki nieruchomościami.

Poprawność danych ewidencyjnych wymagana jest też przez banki w trakcie udzielania przez nich kredytów oraz sprawdzania realizacji inwestycji objętych kredytowaniem. Brak, na przykład, wykazania w ewidencji budynku na działce lub aktualnego użytku gruntowego dotyczącego terenów mieszkaniowych może być przyczyną kwestionowania rozliczeń z bankiem.

 

W oparciu o zapisy w ewidencji gruntów rolnicy deklarują powierzchnie działek do ARiMR celem uzyskania dopłat obszarowych.

Dane zawarte w ewidencji również są jednym z dokumentów branym pod uwagę przy szacowaniu ewentualnych start powstałych w wyniku klęsk żywiołowych (np. osuwiska).

Całość prac modernizacyjnych finansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, przy współudziale środków Unijnych i Budżetu Państwa.