Transmisja XXV/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja XXV/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:00

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad. 

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.  

 1. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. 

 1. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady. 

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Ochotnica Dolna za 2019 rok: 

 1. przedstawienie, omówienie raportu o stanie Gminy Ochotnica Dolna za 2019 rok 

 1. debata nad raportem o stanie Gminy Ochotnica Dolna za 2019 rok 

 1. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za rok 2019. 

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2019 rok:  

 1. przedstawienie sprawozdania finansowego 

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok 

 1. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego 

 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu  
  z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2019 rok 

 1. dyskusja o sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. 

 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2019 rok. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie:  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2019 rok: 

 1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2019 rok 

 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej 

 1. dyskusja 

 1. głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020.  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ochotnica Dolna na rok szkolny 2020/2021. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna.  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ochotnica Dolna.  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ochotnica Dolna.  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji wyborczej wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne. 

 1. Interpelacje i zapytania radnych. 

 1. Dyskusja i wolne wnioski. 

 1. Zakończenie sesji.