Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna

Ochotnica Górna, dnia 10.09.2020 r.

            SOŁTYS

Sołectwa Ochotnica Dolna

     AK.0021.1.1.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna odbędzie się w dniu 20 września 2020 r. (niedziela) o godzinie 10.00 (lub w drugim terminie o godzinie 10.15) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ochotnicy Dolnej (sala gimnastyczna)

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie i powitanie zebranych.
 2. Przyjęcie porządku Zebrania.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego Sołectwa Ochotnica Dolna za rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna  za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu wydatków Sołectwa Ochotnica Dolna na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie usuwania gałęzi na drogach gminnych.
 8. Wybory uzupełniające w rejonie:
  Ligasy - Bełk - Brysiówka
  Hologówka - Tarchały - Dutkówka
 9. Dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Sołtys

Wojciech Chlipała