Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej

A. Nazwa i adres jednostki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, os. Hologówka 191C, 34-452 Ochotnica Dolna

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko pracy Inspektor ds. rozliczeń

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 z późn. zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia ekonomiczne lub techniczne lub inne z zakresu zarządzania,
 6. udokumentowane co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy przy rozliczaniu należności za usługi.

2. Dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie przy rozliczaniu należności za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w systemie GW-MAX,
 2. preferowane doświadczenie w zakresie stosowania przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 4. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
 5. prawo jazdy kategorii B.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

1) Prowadzenie rozliczeń z podmiotami korzystającymi z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, w tym przygotowywanie umów o odbiór/ dostawę ścieków, fakturowanie za usługi świadczone przez Zakład, kontrola zobowiązań wynikających z w/w umów oraz prowadzenie postępowań związanych z egzekucją należności wynikających z tychże umów,

2) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

3) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych, stanowiących podstawę zapisów księgowych,

5) Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Zakładu,

6) Prowadzenia Dziennika Podawczego i Korespondencyjnego Zakładu,

7) Przygotowywanie i przekazywanie materiałów do archiwum Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

8) Przygotowywanie materiałów, sprawozdań i analiz związanych z bieżącą działalnością Zakładu,

9) Realizacja zadań wynikających z postanowień i decyzji Kierownika Zakładu,

10) Opracowywanie wniosków do projektu budżetu Zakładu oraz kontrola realizacji budżetu,

11) Wykonywanie innych zadań na polecenie Kierownika Zakładu w sprawach nie objętych zakresem działania stanowisk pracy.

Ostateczny szczegółowy zakres obowiązków może ulec rozszerzeniu i zawierać niewymienione wyżej zadania. Ostateczny zakres obowiązków zostanie uzgodniony w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracownika.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej Regulaminem Pracy,
 3. pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
 4. zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
 5. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej,
 6. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. We wrześniu  2020 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Zakładu lub pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, os. Hologówka 191C, z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko pracy Inspektora ds. rozliczeń ”, w terminie  do dnia 27 października 2020 roku, do godz. 1000.   Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy  Dolnej,
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze - podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ).

I. Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Hologówka 191C.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie  Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej

Zbigniew Chlebek

 

Ochotnica Dolna, dnia 12.10.2020r