Ogłoszenie o XXIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ogłoszenie o XXIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 19.11.2020 r.
AOK.0006.11.2020.JP.
OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1000 odbędzie się XXIX/20 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2020-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Transportowy w Ochotnicy Dolnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych
  w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Ochotnica Dolna” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
 12. Omówienie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ochotnica Dolna na lata 2020 – 2032”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia stawki za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Dyskusja i wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.