Wójt Gminy Ochotnica Dolna  ogłasza nabór na staże dla bezrobotnych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na staże dla bezrobotnych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

ogłasza nabór na staże dla bezrobotnych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna z zakresu:

Staż Nr 1:

1)  Pomoc przy realizacji spraw związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika)

2)  Pomoc przy realizacji spraw związanych z zamówieniami publicznymi

Wymagane wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie z zakresu odnawialnych źródeł energii lub prawa zamówień publicznych.

Staż Nr 2:

1)  Pomoc przy realizacji zadań związanych z inkubatorem przedsiębiorczości

2) Pomoc przy realizacji zadań związanych z pracą administracyjną, w tym z organizacją archiwum Urzędu Gminy Ochotnica Dolna

3) Pomoc przy realizacji zadań związanych z promocją gminy.

Wymagane wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie z zakresu ekonomii lub administracji.

Staże  dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej od 1 lutego  2021r  przez okres 6 miesięcy.  Stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.440.00 zł brutto miesięcznie, płatne przez Powiatowy Urząd Pracy.  Po zakończeniu umowy stażowej osoba odbywająca staż  zostanie zatrudniona  na okres wymagany przez Powiatowy Urząd Pracy. Odbycie stażu w Urzędzie Gminy nie gwarantuje uzyskania dalszego zatrudnienia w urzędzie powyżej okresu wymaganego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zainteresowana osoba odbyciem stażu powinna: być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna, posiadać  stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy biurowej, posiadać wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie wyższe zgodne z zakresem stażu jak powyżej.).

Zainteresowane osoby stażem, proszone są o złożenie podania w terminie do 22.01.2021r. do godz. 12:00 Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej ( dziennik podawczy ).

Podanie powinno zawierać: dane adresowe, cv, list motywacyjny, posiadane wykształcenie (kopia dyplomu), numer telefonu do kontaktu.         

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk